CMH - THE CIRCULAR MATERIAL Database

CMH - THE CIRCULAR MATERIAL Market Place

CMH - THE CIRCULAR MATERIAL HUB

กฎหมาย
  • กฎหมาย
  • บทความความรู้
เส้นทางลัด
  • ขอเอกสารเพิ่มเติม
  • รายงานปัญหาการใช้งาน

กฎหมาย > กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการกากอุตสาหกรรม

ประเภท รายชื่อกฎหมาย ที่มา
กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Readmore..
กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 Readmore..
กฏกระทรวงอุตสาหกรรม กฎกระทรวงฉบันที่ 2 (2535) เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร ลักษณะภายในของโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งที่นำมาใช้ในโรงงาน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิศ หรือสิ่งใดที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน Readmore..
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้่แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2550 Readmore..
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสหกรรม Readmore..
กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 Readmore..
กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 Readmore..
กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 Readmore..
กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 Readmore..
กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 Readmore..
กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 Readmore..
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ..... Readmore..
กระทรวงอุตสาหกรรม กฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 Readmore..

กฎหมาย > กระทรวงสาธารณสุข

ประเภท รายชื่อกฎหมาย ที่มา
กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545 Readmore..
พระราชบัญญัติ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Readmore..

กฎหมาย > กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภท รายชื่อกฎหมาย ที่มา
คู่มือ คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หมวด 2 กากอุตสาหกรรมที่ลักลอบทิ้งเข้าข่ายเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน Readmore..
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 Readmore..
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 Readmore..
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 Readmore..